مدارک صدور و تمدید پروانه کسب

مدارک صدور پروانه کسب


اقدامات و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و صدور پروانه کسب

 • مشخص نمودن شماره پلاک آبی واحد صنفی مورد نظر و اخذ کد پستی از اداره پست منطقه برای این پلاک آبی
 • ثبت نام اینترنتی در سایت www.iranianasnaf.ir و اخذ کد رهگیری
 • ثبت نام در سایت سازمان امور مالیاتی www.tax.gov.ir جهت کد اقتصادی و دریافت کد رهگیری پیش ثبت نام
 • اصل و تصویر سند مالکیت / مبایعه نامه / اجاره نامه واحد صنفی (حداقل 12 متر مربع)
 • تصویر کامل شناسنامه ، کارت ملی ، برگ پایان خدمت عنداللزوم یک سری
 • عکس 3*4 سه قطعه
 • تکمیل فرم درخواست
 • گواهی شرکت در کلاس آموزش
 • تصویر فیش پرداختی به دارائی بابت مالیات مشاغل یا پاسخ استعلام
 • تعهد نامه با گواهی امضاء دفترخانه در صورتیکه اسناد عادی ارائه گردد
 • گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
 • رضایت نامه شرکاء با گواهی امضاء دفترخانه (در صورت داشتن شریک)
 • تصویر سند مالکیت یا قرارداد اجاره انبار با حداقل مساحت 150 متر مربع
 • ابطال پروانه کسب قبلی و یا ارائه تعهد مبنی بر نداشتن پروانه قبلی
 • پرداخت حقوق دولتی و سایر موارد

مدارک تمدید پروانه کسب


طبق ماده 10 آئین نامه اجرائی نحوه تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی

 • ثبت نام اینترنتی در سایت www.iranianasnaf.ir و اخذ کد رهگیری
 • تکمیل فرم درخواست توسط صاحب پروانه کسب
 • ارائه اصل پروانه کسب قبلی
 • تصویر آخرین گواهی اداره مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده
 • تائیدیه کد پستی 10 رقمی واحد صنفی (استعلام از اداره پست منطقه)
 • گواهی شرکت در کلاس آموزش (اعضا زیر 70 سال الزامی می باشد)
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی در صورت فقدان در پرونده
 • عکس 3*4 چهار قطعه
 • پرداخت حقوق دولتی